جستارهای نوین حقوق اداری

مشخصات نشریه

* دوره انتشار : دو فصلنامه
شماره مجوز: 87637 مورخ 26/12/1399
* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی، مطالعه موردی ، نقطه نظر، فنی و کاربردی
* رتبه مجله: علمی
 * نرخ پذیرش مقالات:
* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد
* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر می‌گردد
* استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : سامانه سیناوب
* روش ارزیابی : دوسو ناشناس
* حداقل زمان لازم جهت تعیین نتیجه داوری اولیه : یک ماه

صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی حقوق اداری
مدیر مسئول:
دکتر محمد حسنوند
سردبیر:
دکتر ولی رستمی