فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

مشخصات نشریه 

 * دوره انتشار : فصلنامه شماره نامه موافقت کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی 1398-11717 مورخ 1399/09/19
 شماره مجوز: 86032 مورخ 02/10/1398 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 * نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی، (Research Article)، کاربردی، مطالعه موردی 
 * رتبه مجله: دارای ایندکس ISC، علمی رتبه ب (نشریات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم) 
 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 27% در سال 99
 * هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد 
 * نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
 * نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و شماره انتشار ذکر نمی‌گردد
 * استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله 
 * روش ارزیابی : دوسو ناشناس 
 * حداقل زمان لازم جهت تعیین نتیجه داوری اولیه : یک ماه
 
صاحب امتیاز
انجمن ایرانی حقوق اداری
مدیر مسئول
دکتراسدالله یاوری
سردبیر
دکتر بیژن عباسی