✳ انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کند:

مدرسه پاییزه"دیوان عدالت اداری در پرتو قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲" در مورخ ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۲ به صورت مجازی همراه با ارائه گواهی‌نامه
علاقمندان با مراجعه به آدرس زیر می‌توانند اقدام به ثبت نام نمایند.

https://www.iala.ir/AdminV5/Views/eCommerce/Product.aspx?id=4