کسب گرید Q1 در پایگاه isc توسط پژوهش های نوین حقوق اداری

به موجب آخرین ارزیابی کیفی توسط پایگاه استنادی isc فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نوین حقوق اداری موفق به کسب گرید Q1 به عنوان بالاترین درجه ارزیابی مذکور شده است. ارزشیابی مذکور بر مبنای میزان ارجاعات به مقالات نشریات انجام می‌گیرد