کتاب حقوق مالی و محاسباتی دکتر ولی رستمی

حقوق مالیه عمومی شامل روابط پر تکرار و مهمی بوده و کیفیت انجام آن‌ها می‌تواند در تحقق حکمرانی خوب و متکی بر قانون نقش مؤثری داشته باشد.

در همین زمینه نشر دادگستر به تازگی کتاب حقوق مالی و محاسباتی را به قلم دکتر ولی رستمی و دکتر حمید قهوه‌چیان منتشر کرده‌است.

این کتاب با هدف آموزش مباحث حقوق مالیه عمومی و بررسی روابط مالی و محاسباتی در کشور تدوین شده و می‌تواند در رشته‌هایی چون حقوق، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله نوآوری‌های این کتاب می‌توان به دسته‌بندی‌های دقیق و منظم فصول آن اشاره کرد که ضمن توجه به تئوری‌های موجود، واقعیات اداری و مالی کشور را نیز درنظر گرفته است. بر همین اساس، مطالعه این کتاب برای عموم مردم، کارشناسان و مدیران نیز می‌تواند تصویر روشنی از نظام حقوقی حاکم بر مناسبات مالی و محاسباتی کشور ایجاد نماید.