واکاوی نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از نظارت گریزی و فساد اداری مدیران دولتی

فصلنامه حقوق اداری (علمی - پژوهشی)
سال هفتم، شماره 22 ، بهار 1399

حسن حیدری؛ ایرج حسینی صدر آبادی ؛ محمودرضا مهرورز

چکیده
پژوهش حاضر، نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از نظارتگریزی و فساد اداری مدیران دولتی را
بررسی کرده است؛ چرا که سلامت اداری و جلوگیری از تخلّف افراد بهویژه مدیران دولتی، از دغدغههای
همیشگی این سازمان محسوب میشود. این پژوهش با تکیه بر روشهای اسنادی و پیمایشی در سال
1396 و در استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران کل، مدیران حراست،
قضات و اساتید دانشگاه بوده که به شیوه نمونهگیری انتخاب و با پرسشنامه محققساخته، اطلاعات پژوهش
از 223 نفر از آنان گردآوری و تحلیل شد. طبق نتایج، اهمیت نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات
و مفاسد اداری مدیران دولتی با تأکید بر امور نظارتی، بیش از حد متوسط است؛ اما این سازمان در ایفای
نقش خود در زمینه پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری، همچنین در زمینه نقش ویژه و عملی خود (تأکید
بر امور نظارتی) کمتر از حد متوسط ظاهر شده است. از طرف دیگر، این سازمان برای پیشگیری از تخلفات
و مفاسد اداری مدیران بایستی بر روی مواردی مانند افزایش ضمانتهای اجرایی لازم در قانون تشکیل
سازمان بازرسی کل کشور، افزایش و ترویج باور مدیران سازمانها نسبت به اهمیت بازرسی، تلاش در
جهت افزایش حس خود نظارتی در بین مدیران و برقراری ارتباط فعال و مؤثر میان نهادهای نظارتی با
متخصصان و صاحبنظران حوزههای مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور تکیه و برنامهریزی کند.
واژگان کلیدی: سازمان بازرسی کشور، پیشگیری، تخلفات و مفاسد اداری، نظارتگریزی.

دانلود

اندکی صبر نمایید...