ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی

جهانگیری شهناز، میرزاده کوهشاهی نادر.

فصلنامه حقوق اداری. ۱۳۹۹; ۷ (۲۲) :۳۱-۵۴

چکیده:

قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرا، کارکرد موثر خود را از دست داده و نزد افراد جامعه قابلیت احترام و مراعات را نخواهد داشت. اگر اجرای قواعد حقوق شهروندی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق عمومی، مستلزم داشتن ضمانت اجراهای موثر بدانیم؛ ناگزیریم پای‌بندی دولت‌ها و کارکنان بخش عمومی را به این قواعد در میان ضمانت اجراهای آن جستجو کنیم؛ زیرا ضمانت اجرا به عنوان پاسخی که برای ناقضان قواعد حقوقی است شامل: انواع ضمانت اجراهای کیفری، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و اداری می‌شود. اصلی‌ترین حوزه تحقق حقوق شهروندی، دولت و عرصه خدمات عمومی است و منشور حقوق شهروندی به عنوان اصلی‌ترین سندی که مصادیق مختلف از این حقوق در آن تجمیع شده است؛ در بخش دولتی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی از قبیل اصول حقوق اداری، نظارت، اقدامات مدیریتی و انواع مجازات‌های انتظامی از تذکر گرفته تا انفصال و اخراج کارمند بی‌توجه به مفاد حقوق شهروندی است؛ از این‌رو، هدف این پژوهش، مطالعه ضمانت اجراهای اداری و انتظامی منشور حقوق شهروندی در دستگاه‌های دولتی به صورت تحلیلی - توصیفی با شیوه کتابخانه‌ای است. نتایج موجود اثبات می‌کند منشور حقوق شهروندی دارای ضمانت اجراهای اداری و انتظامی متعددی است که ایفای وظایف دولت در این حوزه را مورد تاکید قرار می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: حقوق شهروندی، منشورحقوق شهروندی، ضمانت اجرا، اصول حقوق اداری، تخلفات اداری.

دانلود مقاله

اندکی صبر نمایید...