واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت

فصلنامه رای  دوره 7، تابستان 1397 (23) تابستان 1397 صفحه 146-129

محمد حسنوند   1 مهدی حسنوند 2

1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، قاضی دیوان عدالت اداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 10.22106/JCR.2018.86530.1160

چکیده

متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضوع سلب مالکیت از املاک خصوصی توسط دولت است که در خصوص مفاهیمی همچون جبران عادلانه، بهای عادله بازار، بهای تاسیسات جایگزین و منافع عمومی بحث شده است . نظر به اهمیت موضوع سلب مالکیت و مبتلابه بودن آن در نظام حقوقی ایران، مترجم، ترجمه اصطلاحات حقوقی به دقیقترین ش کل ممکن را هدف قرار داده است.

کلیدواژه‌ها سلب مالکیت  جبران عادلانه  بهادی عادله بازار  بهای تاسیسات جایگزین

دانلود مقاله

اندکی صبر نمایید...