معرفی کتاب دگرگونی حقوقی خدمات عمومی

معرفی کتاب 
دگرگونی حقوقی خدمات عمومی 
تالیف دکتر مجید نجارزاده هنجنی
انتشارات میزان سال ١۴٠٠

خدمات عمومی در ادبیات کلاسیک حقوق اداری به عنوان یکی از حوزه های موضوع حکمرانی مستقیم دولتی، مطرح بوده است. اما برخی مقتضیات نظری و عملی، سبب بروز تحول در شکل و محتوای حکمرانی در این عرصه شد.
کتاب حاضر از یک سو به تبیین مبانی و ریشه های شکلگیری این دگرگونی و از سوی دیگر به توضیح محتوا و مفاد این دگرگونی می پردازد. به عبارت دیگر، محور اصلی این کتاب توصیف و تحلیل دگرگونی حقوق خدمات عمومی از ساختارها و هنجارهای حکمرانی مستقیم، به ساختارها و هنجارهای حکمرانی غیرمستقیم در پرتو الگوهای مدیریت نوین دولتی، حکمرانی خوب و خدمات عمومی نوین است. در میان این توصیف و تحلیل و به مقتضای هر بحث، نظام خدمات عمومی ایران مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پس از آسیب شناسی موضوع، توصیه های حقوقی لازم ارائه شده است.
ساختار کتاب در دو بخش کلی طراحی شده است؛ در بخش اول مبانی نظری و تاریخی این دگرگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و با مرور مفهوم اولیه خدمات عمومی، مفهوم نوین خدمات عمومی در پرتو دکترین کارکرد عمومی تبیین شده است. همچنین در این بخش، دوره های دگردیسی نظام خدمات عمومی از لیبرالیسم کلاسیک و بازارگرایی تا سوسیالیسم و دولت گرایی، و سپس نئولیبرالیسم و نهایتا حکمرانی خوب و دولت تنظیمی بررسی شده است.
در بخش دوم، محتوا و مفاد دگرگونی در حقوق خدمات عمومی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ در این بخش، ابتدائا لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بازار خدمات عمومی مورد بحث قرار گرفته و سپس ابزارهای حکمرانی دولت در این عرصه مورد تبیین قرار گرفته است.

اندکی صبر نمایید...