نشست کمیته حقوق ورزش انجمن ایرانی حقوق اداری

کمیته حقوق ورزش انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می نماید:
بررسی  ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال
دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۲۰
پخش در صفحه اسکای روم انجمن
https://www.skyroom.online/ch/iranianala/iala

از عموم مخاطبین گرامی برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید.

اندکی صبر نمایید...