انتشار کتاب تاریخ حقوق حکومت آل کیا در گیلان

انتشار کتاب
نشر داتیک
«تاریخ حقوق حکومت آل کیا در گیلان» 
نوشته دکتر بیژن عباسی لاهیجی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نسخه الکترونیکی کتاب را از طاقچه دریافت کنید
https://taaghche.com/book/117002
اندکی صبر نمایید...