لغو مدرسه زمستانه

به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند
با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و درخواست های مکرر اعضای انجمن مدرسه زمستانی مسولیت مدنی به فروردین یا اردی بهشت ۱۴۰۱ موکول می گردد. جزییات برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.
اندکی صبر نمایید...