انتشار شماره دوازدهم فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

جاری: دوره 4، شماره 12، مهر 1401، صفحه 1-338 (سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز 1401)  

 

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی

صفحه 13-36

 10.22034/MRAL.2022.541158.1216

فاطمه شمیری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی


آسیب شناسی ساختار و صلاحیت هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی؛ ارائه الگوی مطلوب دادرسی اداری

صفحه 37-62

 10.22034/MRAL.2021.530956.1156

زهرا دانش ناری؛ ُسید حبیب نژاد


نظارت قضایی بر تصمیمات دانشگاه جامع علمی-کاربردی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه 63-81

 10.22034/MRAL.2021.540952.1210

علی مشهدی؛ علیرضا دبیرنیا


امکان‌سنجی اِعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری

صفحه 83-103

 10.22034/MRAL.2022.560376.1357

محمد حسنوند؛ نادر اسدی اوجاق


واکاوی هیأت حل اختلاف مادة 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامة معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و نظارت بر آرای آن

صفحه 105-128

 10.22034/MRAL.2021.535735.1177

مسعود آرائی؛ فرامرز عطریان


مطلوب‌سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت‌های دیوان مظالم در ایران و اسلام

صفحه 129-148

 10.22034/MRAL.2021.525989.1126

محمدامین ابریشمی راد؛ حسین آئینه نگینی


واکاوی مبانی استماع دعاوی بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

صفحه 149-172

 10.22034/MRAL.2022.543624.1236

محسن آهنگر سماکوش؛ فاطمه افشاری


اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)

صفحه 173-201

 10.22034/MRAL.2022.549655.1283

سعید گوهری؛ سید حسین حسینی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی‌ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی

صفحه 203-226

 10.22034/MRAL.2022.545551.1248

فرخنده کیائی


مسئولیت دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398

صفحه 227-250

 10.22034/MRAL.2022.534547.1218

سمیه احسانی کرسیکلا؛ سام محمدی؛ حمید ابهری


تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه موسسات عمومی غیردولتی در شرکتهای مادر و تابعه سازمان تامین اجتماعی

صفحه 251-271

 10.22034/MRAL.2022.544719.1249

مهدی زکوی؛ سید هادی مصطفوی؛ یوسف طرفی سعیداوی


تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی

صفحه 273-293

 10.22034/MRAL.2022.546727.1257

محمد شکری


تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

صفحه 295-316

 10.22034/MRAL.2022.551416.1294

مظاهر خواجوند؛ مجتبی لطفی خاچک؛ داود سلطانیان

اندکی صبر نمایید...