انواع و شرایط عضویت

  عضویت پیوسته
مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های حقوق و مدیریت  و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
 عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.
 عضویت دانشجویی:
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های حقوق و مدیریت به تحصیل اشتغال دارند.
 عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حقوق و مدیریت حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
اعضای مؤسساتی (حقوقی)
سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند اول می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق   
    عضویت پرداخت خواهدکرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
 استعفای کتبی
 عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.