نشست علمی مدیریت بحران‌های طبیعی از منظر حقوقی و شهرسازی

با همکاری دانشگاه مازندران و انجمن ایرانی حقوق اداری:

نشست علمی مدیریت بحران‌های طبیعی از منظر حقوقی و شهرسازی شنبه هفتم اردیبهشت در دانشگاه مازندران برگزار می‌گردد.