همایش نظریه قانون اساسی کارل اشمیت

مهلت ثبت نام : 12 خردادماه 1398

مراحل ثبت‌نام:

1. واریز هزینه شرکت در همایش به مبلغ 1500000 ریال به شماره کارت 5859831069980463 به نام خانم فائزه سلیم‌زاده کاکرودی

2. ارسال تصویر فیش واریزی به همراع مشخصات کامل  (نام و نام خانوادگی، رشته، مقطع و دانشگاه محل تحصیل) به رایانامه همایش به نشانی Schmittconstheory@gmail.com