برگزاری نشست علمی «تحلیل لایحه تابعیت ایرانی فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی»