اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کنند:

برگزاری نشست تخصصی بررسی شمول قانون منع به‌کارگیری باز نشستگان بر تشکل‌های صنفی