انتشار شماره ششم فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

1. تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران

صفحه 11-34

 10.22034/MRAL.2021.522821.1102

مریم رستمی؛ محمد امامی؛ سید مجتبی واعظی

 


2. استقلال دادرسی اداری؛رسیدگی همزمان در مرجع قضایی و اداری

صفحه 35-60

 10.22034/MRAL.2021.521047.1089

محدثه زراعت؛ عباس زراعت

 


3. اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت در حقوق اداری ایران

صفحه 61-84

 10.22034/MRAL.2020.135889.1055

مسعود آرائی؛ پژمان محمدی؛ غلامحسن مزارعی

 


4. تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان

صفحه 85-108

 10.22034/MRAL.2021.525294.1119

احسان سامانی؛ سید حسن وحدتی شبیری

 


5. نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

صفحه 109-138

 10.22034/MRAL.2020.137085.1058

علی بیاتی؛ محمود ارونتن

 


6. هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی

صفحه 139-160

 10.22034/MRAL.2021.520469.1085

محمود شاطریان؛ جواد یحیی زاده

 


7. استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری

صفحه 161-188

 10.22034/MRAL.2020.133845.1053

سجاد مردانی؛ مسلم آقایی طوق

برای مشاهده و دریافت مقالات به http://www.malr.ir/issue_33298_33339.html مراجعه فرمایید.

 

 

اندکی صبر نمایید...