دریافت مجوز انتشارات انجمن ایرانی حقوق اداری

#خبر 
صدور مجوز انتشارات انجمن ایرانی حقوق اداری
با موافقت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درخواست آقای دکتر محمد حسنوند مبنی بر اعطای مجوز نشر در حوزه تخصصی حقوق موافقت گردید. انتشارات دادیک وابسته به انجمن ایرانی حقوق اداری در جهت چاپ آثار علمی در زمینه حقوق عمومی فعالیت خواهد نمود.
اندکی صبر نمایید...