انتشار شماره هشتم فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

 شماره جاری: دوره 3، شماره 8، تابستان 1400، صفحه 1-260 (سال سوم، شماره هشتم ، پاییز 1400)  

 

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

1. شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی

صفحه 11-38

 10.22034/MRAL.2021.533299.1163

حیدرعلی نوروزپور؛ خیرالله پروین

 


2. بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه

صفحه 39-64

 10.22034/MRAL.2021.529130.1145

معصومه عامری؛ ولی رستمی

 


3. تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا

صفحه 65-90

 10.22034/MRAL.2021.532427.1157

هدایت فرخانی؛ سیدنصرالله ابراهیمی؛ ساحله حمزه نهاد

 


4. جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران

صفحه 91-135

 10.22034/MRAL.2021.522519.1101

امیرحسین علی زاده؛ محمدباقر پارساپور

 


5. واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران

صفحه 135-162

 10.22034/MRAL.2021.527942.1139

سید حسین رحیمی مقدم؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ مرتضی نجابت خواه

 


6. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در پرتو اصول و معیارهای اداره خوب

صفحه 163-188

 10.22034/MRAL.2021.529989.1148

امین بناءزاده اردبیلی؛ ناصر رهبرفرش پیرا

 


7. تحلیل درهم تنیده حقوق کار زنان قالیباف( مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز)

صفحه 189-216

 10.22034/MRAL.2021.532150.1155

امیر نیک پی؛ شیوا بازرگان

 


8. شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی( مطالعه موردی : دادگستری های استان های شمالی )

صفحه 217-243

 10.22034/MRAL.2021.523490.1109

محمدعلی مصطفی پور؛ روح اله سمیعی؛ محمود رضا مستقیمی

 

اندکی صبر نمایید...