دکتر محمد رضا ویژه

الف. تحصیلات

کارشناسی ارشد M.Sc, 1387, , دانشگاه نانت، دکتری, 1387, , دانشگاه بوردو 4

الف. سوابق اجرایی

1.عضو گروه آموزشی حقوق عمومی

2. معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،(1392/11/19)

3. عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه،( 1392/08/19)

4. عضو وابسته گروه پژوهشی حقوق نهادها و شهروندان پژوهشکده فرهنگ پژوهشی

5. عضویت در کمیته علمی اولین کنگره بین المللی حقوقدانان کشورهای اسلامی،(1391/01/01)، ایران، تهران

6. جانشین سردبیر نشریه پژوهش حقوق عمومی دانشکده حقوق و ...، (1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

7. عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول معاونت...،(1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

8. استاد مشاور نمونه انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی،(1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

9.عضو شورای امور حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،(1390/01/01)، ایران، تهران

10. عضو مجمع حقوقدانان اساسی معاونت اجرای قانون اساسی...،(1393/01/01)،(1393/01/01)، ایران، تهران

11. پژوهشگر برتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی،(1392/01/01)،(1392/01/01)، ایران، تهران

12. عضویت در کمیته علمی همایش زندگی در شهر و حقوق شهروندی مرتبط با آن،(1391/01/01)، ایران، تهران

13. عضو شورای علمی گروه حقوق فرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ...،(1390/01/01)، ایران، تهران

14. عضویت در کمیته علمی همایش ملی چالش‌ها و فرصت‌های فرآوری سلامت...، 1391/01/01، ایران، تهران

15. دبیر علمی همایش حقوق بشر و مصلحت،(1389/01/01)، ایران، تهران

16. عضو کمیته علمی همایش بین المللی احقاق حقوق قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی ...،(1393/01/01)، (1393/01/01)، ایران، تهران

17. عضو کمیته علمی و تخصصی سومین همایش ملی قانون و میراث فرهنگی،(1392/01/01)، ایران، تهران

18. عضو کمیته ی علمی همایش حقوق شهروندی در ایران 1404...،(1389/10/01)، ایران، تهران

19. مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری،(1390/01/01)، ایران، تهران

20.عضویت در کمیته ی علمی همایش قانون ترافیک فرصت‌ها و چالش‌ها،(1390/01/01)، ایران، تهران

21. عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش حقوق عمومی ...،(1392/01/01)، ایران، تهران

22.عضو کمیته اجرایی همایش ملی بررسی تاریخ وحقوق خلیج فارس،(1391/01/01)، ایران، تهران

23. ارزیاب آثار پژوهشی پنجمین دوره جشنواره بین المللی فارابی،(1390/01/01)، ایران، تهران

24. حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قوه مقننه،(1387/01/01)،(1387/01/01)

25.قانون آیین اداری،(1387/01/01)،(1387/01/01)

26. امنیت حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،(1388/01/01)،( 1388/01/01)

27.ناظر طرح تدوین پیش نویس سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری،(1391/01/01)،(1391/01/01)

28. تدوین رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری،(1391/01/01)،(1391/01/01)

29. صلاحیت و اختیارات قوای حاکم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران،(1391/01/01)،(1391/01/01)

30. علل تعارض آراء در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،(1393/01/01)،(1393/01/01)

31. ساز و کارهای اجرایی احیاء حقوق عامه مطابق بند 2 اصل 156 قانون اساسی،(1393/01/01)،(1393/01/01)

ج. آثار علمی

1. ویژه محمدرضا، فنازاده رضا، طاهری آزاده السادات، مبانی نظری حق برخوداری از امنیت حقوقی با تاکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجد، 1389/03/30

2. ویژه محمدرضا، دوره پیشرفته حقوق عمومی (1): مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، جنگل، جاودانه، 1390/03/03

3. ویژه محمدرضا، رضایی آزاده، مبانی و سازو کارهای نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان، خرسندی، 1392/03/30

3. کلیات حقوق اساسی، انتشارات سمت، 1393/09/01

4. ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، شهر دانش، 1393/11/16

5.ویژه محمدرضا، میری مسلم، چالش‌های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری، مجد، 1394/03/30

6. ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، حقوق , جانمایه بقای اجتماع،انتشارات سمت، 1395/07/01

7. ویژه محمدرضا، مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه، حقوق اساسی، 1، 1، 1382/07/01

8. ویژه محمدرضا، اصل برابری در حقوق عمومی نوین، حقوق اساسی، 2، 2، 1383/06/31

9. ویژه محمدرضا، مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، الهیات و حقوق، 4، 13، 1383/07/01

10. ویژه محمدرضا، نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر، حقوق اساسی، 2، 3، 1384/01/01

11. ویژه محمدرضا، نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه، عدالت آرا، 4، 4-5، 1385/06/30

12. ویژه محمدرضا، حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست، محیط شناسی، 32، 40، 1385/10/01

13. ویژه محمدرضا، دگرگونی در مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، 18، 232-231، 1385/10/30

14. ویژه محمدرضا، قواعد حاکم بر تفسیر قانون اساسی، پژوهش حقوق و سیاست، 22، 1386/01/01

15. ویژه محمدرضا، نظارت مرجع صیانت از قانون اساسی بر کیفیت قوانین، سالنامه ایرانی حقوق بین المللی و تطبیقی، 3، 1386/01/01

16.ویژه محمدرضا، تحلیلی بر مفهوم امنیت انسانی و شاخص های آن، فصلنامه حقوقی مجد، 7، 1387/10/01

17. ویژه محمدرضا، نگرشی تطبیقی بر مالکیت در فقه اسلامی و حقوق غرب، پژوهش های‌حقوقی، 8، 15، 1388/01/01

18. ویژه محمدرضا، ماهیت حقوقی کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل اختلافات مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان، حقوق و مصلحت، 3، 1388/01/01

19. ویژه محمدرضا، اصل تفکیک قوا در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حقوقی دادگستری، 73، 67، 1388/01/01

20. ویژه محمدرضا، تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد، 18، 50، 1388/02/02

21. ویژه محمدرضا، اصل قانون مداری اعمال اداری، آموزه های حقوق کیفری، 4، 12، 1388/06/30

22. ویژه محمدرضا، دستاوردهای شورای قانون اساسی فرانسه در حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین، فصلنامه حقوقی مجد، 9.10، 1388/07/01

23. ویژه محمدرضا، جمع بندی و تدوین اصل 126قانون اساسی و صلاحیت سیاستگذاری و برنامه ریزی، اطلاع رسانی حقوقی، 21.22، 1389/01/01

24. ویژه محمدرضا، مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت:نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 29، 1389/06/01

25. ویژه محمدرضا، تحلیلی بر آثار انقلاب اسلامی بر نظام حقوقی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 13، 1389/12/01

26. ویژه محمدرضا، نگرشی تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی، مدرس علوم انسانی، دوره چهاردهم، شماره چهارم (پیاپی 70)، 1389/12/01

27. ویژه محمدرضا، امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی، راهبرد، سال بیستم، شماره 58، 1390/03/01

28. ویژه محمدرضا، نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین، پژوهش های‌حقوقی، شماره 19، 1390/06/01

29. ویژه محمدرضا، نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی برتضمین اصل شفافیت قوانین، پژوهش های حقوقی، 10، 19، 1390/06/30

30. ویژه محمدرضا، شاخص‌های پیشگیری از جرم در قوانین (موردکاوی قانون محاسبات عمومی کشور)، مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره بیستم، 1390/09/01

31. ویژه محمدرضا، افشاری فاطمه، دارابی زهرا، بررسی صلاحیت قضایی قوه قضاییه و رییس قوه قضاییه، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، دوره اول، شماره 1، 1390/12/01

32. ویژه محمدرضا، طاهری آزاده السادات، تحلیلی بر قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، پژوهش حقوق عمومی، سال سیزدهم، شماره 35، 1390/12/01

33. ویژه محمدرضا، حاکمیت : اسطوره حقوق عمومی، حقوق اساسی، سال نهم، شماره 17، 1391/06/01

34. ویژه محمدرضا، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، پژوهش حقوق و سیاست، سال چهاردهم، شماره 37، 1391/06/01

35. ویژه محمدرضا، کاوشی انتقادی در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38، 1391/09/30

36. ویژه محمدرضا، پورمعصوم فاطمه، شبکه جهانی اینترنت و حقوق و تکالیف دولت‌ها، پژوهش های اجتماعی فرهنگ و رسانه، سال اول، شماره 2، 1391/12/01

37. ویژه محمدرضا، قهوه چیان حمید، تحلیلی بر نظام‌نامه‌ انتخابات سال 1285 مجلس شورای ملی، فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم، 1391/12/01

38. ویژه محمدرضا، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره 252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطالعات آراء قضایی، سال اول، شماره 1، 1391/12/01

39. ویژه محمدرضا، شریف حجتی محمد، بررسی آثار عدم اجرای طرح‌های مصوب دولتی در مهلت مقرر قانونی بر اعتبار طرح و وضعیت اراضی واقع درآنها ـ نقد آرای شماره 169 مورخ 27/05/81 ، شماره 489 مورخ02/07/85 و شماره 102 مورخ 25/02/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطالعات آراء قضایی، سال دوم، شماره 2، 1392/03/01

40. ویژه محمدرضا، امیری محسن، عزیزی ابراهیم، تأثیر روش انتخاب قاضی بر استقلال قاضی در حقوق ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 17، شماره1 (پیاپی 79)، 1392/03/01

41. ویژه محمدرضا، رضایی آزاد، مبنای اعمال نظارت حرفه‌ای پارلمانی : منزلت نمایندگی و پارلمان، حقوق اساسی، سال دهم، شماره 19، 1392/04/30

42. ویژه محمدرضا، رضایی آزاد، روش‏های نظارت بر رفتار حرفه‏‌ای نمایندگان پارلمان با تأکید بر حقوق ایران، مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 74، 1392/06/01

43. ویژه محمدرضا، محمدی عمران، جوکار فضل الله، بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه اروپا، تحقیقات حقوقی، -، شماره 62، 1392/06/01

44. ویژه محمدرضا، تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی در حقوق عمومی، مطالعات حقوقی، دوره پنجم، شماره 1، 1392/06/30

45. ویژه محمدرضا، کتابی رودی احمد، حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران موسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، دیدگاه‌های حقوق قضایی، سال نوزدهم، شماره 65، 1393/03/01

46. ویژه محمدرضا، بررسی تطبیقی تفکیک قوای ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه‌ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه، دانش حقوق عمومی، سال سوم، شماره 7، 1393/03/01

47. ویژه محمدرضا، تنگستانی محمدقاسم، حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان)، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 44، شماره 1، 1393/03/01

48. ویژه محمدرضا، ارزیابی صلاحیت نظارتی رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت، حقوق اسلامی، سال پانزدهم (پیاپی 39)، شماره اول، 1393/06/01

49.ویژه محمدرضا، امیری محسن، اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره هجدهم، شماره 3 (پیاپی 85)، 1393/09/01

50. ویژه محمدرضا، نجابت خواه مرتضی، تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تاکید بر رویه‌ی قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تحقیقات حقوقی، شماره 67، 1393/09/01

51. ویژه محمدرضا، افشاری فاطمه، دانشگاه آزاد اسلامی :موسسه عمومی یا خصوصی؟، مطالعات حقوقی، دوره ششم، شماره 4، 1393/12/01

52. بروجردی لیلی، ویژه محمدرضا، وضعیت نهاد خانواده در روند توسعه یافتگی کشور ترکیه، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 7، 3، 1394/04/01

53. ویژه محمدرضا، مهدوی زاهد مهدی، آسیب‌شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی در ایران به مثابه دانشی راهبردی، راهبرد، 1394/07/01

54. ویژه محمدرضا، امجدیان حسن، رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی, مطالعه رویه‌ای، دانش حقوق عمومی، 4، 12، 1394/10/01

55. ویژه محمدرضا، رحمتی پرویز، مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها، تحقیقات حقوقی، 1394/11/01

56. ویژه محمدرضا، افشاری فاطمه، امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حقوق اسلامی، 17، 43، 1395/01/01

57. بروجردی لیلی، ویژه محمدرضا، مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه‌های توسعه ای دولت در حوزه خانواده، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8، 3، 1395/04/01

58. چراغی مهدی، ویژه محمدرضا، نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تاکید بر تحلیل هستی‌شناسانه‌ هانس کلسن از قاعده حقوقی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، 1، 2، 1395/07/01

59. پتفت آرین، ویژه محمدرضا، اصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگری قضایی ایالات متحده آمریکا، مطالعات حقوقی، 8، 4، 1395/07/01

60. ویژه محمدرضا، پتفت آرین، واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه‌های فوکو، پژوهش حقوق عمومی، 1، 52، 1395/07/01

61. ویژه محمدرضا، تقی خانی مریم، مسئولیت کیفری نویسنده و مدیر مسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی، رسانه، 27، 3، 1395/07/26

62. نیکخواه وحید، ویژه محمدرضا، رمضانی قوام آبادی محمد حسین، تحلیل حقوقی مناسبات دولت و محیط زیست در گذار به دولت سبز، علوم محیطی، 14، 3، 1395/08/26

63.ویژه محمدرضا، تحلیلی بر صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حقوق و مصلحت، 5

64. ویژه محمدرضا، همایش بین‌المللی حقوق عمومی در قرآن، خلاصه مقاله، مقاله کامل، مفهوم امنیت حقوقی در قرآن کریم، 1391/08/15، 1391/08/15

65. ویژه محمدرضا، نخستین همایش ملی حقوق شهروندی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، ارزیابی حق‌های اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1389/12/09، 1389/12/09

66. ویژه محمدرضا، هفته پژوهش، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، 1390/09/19، 1390/09/19

67. ویژه محمدرضا، مجموعه مقالات امنیت قضایی، خلاصه مقاله، مقاله کامل، کیفیت قوانین و امنیت قضایی، 1390/12/01، 1390/12/01

68. ویژه محمدرضا، ارج‌نامه دکتر نجادعلی الماسی: مقالات اهدا شده به دکتر نجادعلی الماسی، خلاصه مقاله، اثبات‌گرایی حقوقی و آثار آن بر دولت حقوقی و حق‌های شهروندی، 1391/03/01، 1391/03/01

69. ویژه محمدرضا، همایش ملی چالش‌ها و فرصت‌‌های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور، خلاصه مقاله، مقاله کامل، نظارت دیوان عدالت اداری بر قانون‌مداری شکلی و صلاحیت‌های ماموران مالیاتی، 1391/03/20، 1391/03/20

70. ویژه محمدرضا، همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت، خلاصه مقاله، معرفی الگوهای مناسب مشارکت بخش عمومی و خصوصی با توجه به مبانی حقوق عمومی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، 1391/04/11، 1391/04/11

71.ویژه محمدرضا، اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، خلاصه مقاله، تحلیل حدود اختیارات رییس‌جمهور در امور اداری و استخدامی (اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، 1391/09/12، 1391/09/12

72. ویژه محمدرضا، اولین همایش ملی مردم‌سالاری دینی و بیداری اسلامی، خلاصه مقاله، حاکمیت شریعت اسلامی بر نظام حقوقی : الگوی مطلوب جمهوری اسلامی برای بیداری اسلامی، 1391/11/24، 1391/11/24

73. ویژه محمدرضا، دومین همایش بازخوانی بازخوانی فقهی ـ حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران : بازخوانی فقهی ـ حقوقی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، نگرشی بر ساختار و صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری، 1392/02/16، 1392/02/16

74. ویژه محمدرضا، اندیشه‌های حقوق اداری ـ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی، تاملی بر مفهوم صلاحیت و اعمال آن در حقوق اداری، 1392/03/01، 1392/03/01

75. ویژه محمدرضا، رضایی آزاد، دومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری، روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان؛ با تاکید بر حقوق ایران، 1392/10/16، 1392/10/16

76. ویژه محمدرضا، امیرآفتابی زهره السادات، مجموعه مقالات در تکاپوی حقوق عمومی، بازخوانی نظریه تفکیک قوا در روح‌القوانین منتسکیو، 1393/03/01، 1393/03/01

77. ویژه محمدرضا، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی، تحلیل حقوقی پیش‌بینی شرط سن در شرایط انتخاب‌پذیری ریاست جمهوری اسلامی ایران، 1393/03/01، 1393/03/01

78. ویژه محمدرضا، همایش ابعاد وجودی انسان در قرآن، سنت و آراء اندیشمندان مسلمان، دانشکده الهیات و معارف، ابعاد وجودی انسان و نسبت بین اخلاق و حقوق عمومی از دیدگاه علامه طباطبایی، 1393/07/28،

1393/07/29

د. سایر

1. ویژه محمدرضا، هفته پژوهش، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران، 1393/09/11، 1393/09/11

2. ویژه محمدرضا، نشست تحولات دادرسی اداری ، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سخنران، 1392/07/28

3. ویژه محمدرضا، نشست علمی نظارت بر سوء استفاده از اختیارات توسط مقام اداری (پژوهشگاه قوه قضاییه)، سخنران، 1393/11/01

4. نظارت بر گزارش نشست علمی (استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری)، سایر

5. نظارت علمی بر گزارش پژوهشی راه کارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، سایر

6. نظارت بر گزارش نشست علمی مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

7. نظارت علمی و نگارش گزارش نشست علمی (بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

8. حدود اختیارات اداری و استخدامی رییس قوه قضاییه با توجه به اصل 126

9. نظارت بر گزارش نشست علمی (نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری)