دکتر کوروش استوار سنگری

الف. تحصیلات

 دکتری تخصصی حقوق عمومی واحد علوم و تحقیقات تهران (سال1388)

 ب. سوابق کاری

1. عضوکانون وکلای دادگستری فارس، وکیل پایه دادگستری ( 1379/6/2)

2. عضو هیأت علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد شیراز (1377ـ 1388)

3. مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حقوق عمومی (1393ـ 1395)

4. مدیر امورحقوقی دانشگاه آزاد شیراز و فارس (1394 ـ 1396)

5. تدریس دوره کارشناسی (مهر 1371)، دوره کارشناسی ارشد (مهر 1384)، تدریس دروس تخصصی حقوق اداری، حقوق کار، تأمین اجتماعی، مبانی حقوق عمومی، قراردادهای اداری و تدریس دوره دکتری (مهر 1393) تاکنون.

ج. آثار علمی

مقالات متعدد در نشریه کانون وکلای سابق، کانون وکلای فارس، نشریه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، نشریه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی، فصلنامه حقوق اداری، مجلس و پژوهش و ...
1.کار پژوهشی با مشارکت دکتر امامی در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز در سال 79 تحت عنوان «مسائل و مشکلات و تهیه و تنظیم قرارداد بیع بین‌المللی»

2. کار پژوهشی جهت پژوهشگاه قوه قضاییه در پاییز 1395با عنوان "معیار تشخیص اعمال عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری"
3. کتاب حقوق تأمین اجتماعی، نشر میزان ، بهار 1384، چاپ پنجم 1395.

4. کتاب حقوق اداری جلد اول (با مشارکت دکتر محمد امامی)، چاپ اول 1386، نشر میزان، چاپ بیست ودوم بهار 1397، نشر میزان.

5. کتاب حقوق اداری جلد دوم (بامشارکت دکتر امامی) چاپ اول 1391 نشر میزان، چاپ سوم 1396.

6. کتاب مقدمه حقوق کار، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1395، چاپ دوم 1396.