• سوابق تحصیلی:
 1. دانش آموخته دکتری تخصصی Ph.D حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی با کسب نمره عالی رساله (1393-1398)

عنوان رساله : صلاحیت تفسیری قاضی و حاکمیت قانون، مطالعه موردی ایران و آمریکا، دانشکده حقوق،  دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر اسداله یاوری و با مشاوره دکتر محمد جلالی، دکتر رضا اسلامی و دکتر نجات اله ابراهیمیان، سال 1398

 

 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی کسب با نمره عالی رساله (1389-1392)

عنوان پایان نامه : تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی، دانشکده حقوق،  دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر محمد راسخ  و با مشاوره دکتر محمد حسین زارعی، سال 1392

 

 1. دانش آموخته کارشناسی حقوق گرایش علوم قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، (1385-1389)

عنوان پروژه تحقیقاتی : تغییر تملک اراضی توسط شهرداری ها،  دانشکده علوم قضایی،  دانشگاه علوم قضایی،  به راهنمایی دکتر سید طه مرقاتی و با مشاوره دکتر فرید محسنی، سال 1388

 

 

 • سوابق شغلی و مدیریتی رسمی:

 

 1. قاضی دیوان عدالت اداری از 1397
 2. عضو هیات تخصصی آموزشی، فرهنگی و پزشکی دیوان عدالت اداری از 1399
 3. عضو هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری از 1397
 4. رییس دادگستری شهرستان سیروان 97-1395
 5. رییس حوزه قضایی بخش هلیلان (1394-1393)
 6. دادرس دادگاه عمومی حقوقی ایلام (1393-1392)
 7. دارس دادگاه عمومی بخش هلیلان (1392-1390)
 8. قاضی کمیسیون های ماده 77 و ماده 100 شهرداری
 9. رییس ستاد پیشگیری از جرم بخش هلیلان (1391)

 

 • سوابق علمی و اجرایی غیر رسمی:

 

 1. دبیر، نایب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 2. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران
 3. عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
 4. عضو هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 5. عضو شورای حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 6. عضو شورای حقوقی سازمان غذا و دارو
 7. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران
 8. رئیس کمیته اخلاق فدراسیون بیلیارد و بولینگ جمهوری اسلامی ایران
 9. عضویت در گروه اختبار علمی تبدیل وضعیت قضات
 10. عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه
 11. عضو مشاور کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
 12. موسس و مدیر مسئول انتشارات حقوقی داتیک
 13. کارشناس مرکز پژوهش های اسلامی مجلس در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی (کارشناسی طرح ها و لوایح قانونی)
 14. عضو پیوسته انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران ( انجمن علمی مصوب وزارت علوم)
 15. عضو کمیسیون حقوق عمومی  انجمن حقوق شناسی ایران
 16. دبیر و عضو موسس انجمن علمی حقوق دانشگاه علوم قضایی تهران
 17. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

 

 • سابقه همکاری با نشریات و مراکز پژوهشی :
 1. جانشین سردبیر و عضو شورای علمی فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
 2. مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری
 3. مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
 4. دبیر تخصصی فصلنامه حقوق شناسی
 5. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری
 6. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی مجله حقوقی دادگستری
 7. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی
 8. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران
 9. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
 10. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های نوین حقوق اداری
 11. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی تعالی حقوق
 12. داوری مقالات در فصلنامه علمی جستارهای نوین حقوق اداری
 13. داوری مقالات در فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی ) پژوهشگاه قوه قضاییه
 14. داوری مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس
 15. حضور در برنامه زنده رادیویی پرونده از رادیو فرهنگ به عنوان کارشناس حقوق کار
 16. حضور در برنامه های تلویزیونی شبکه آموزش سیما به عنوان کارشناس حقوقی

 

 

 • سوابق تدریس در دانشگاه از سال 1391­:

الف: کارشناسی ارشد

 

 1. حقوق قراردادهای اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه تهران
 2. حقوق اداری، کارشناسی ارشد حقوق ثبت، دانشگاه علوم قضایی تهران
 3. نظام اداری ایران، کارشناسی ارشد حقوق بازرسی، دانشگاه علوم قضایی تهران
 4. حقوق اداری تطبیقی، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 5. آیین دادرسی اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران
 6. تحلیل آرای قضایی دیوان عدالت اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران
 7. اصول حاکم بر آیین تصمیم گیری اداری، کارشناسی ارشد رشته حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور استان تهران

 

ب: کارشناسی

 1. حقوق کار، دانشگاه خوارزمی تهران
 2. حقوق اداری ، دانشگاه شاهد تهران
 3. حقوق اساسی 3 دانشگاه شاهد تهران
 4. حقوق کار ، دانشگاه شاهد تهران
 5. حقوق بیمه دانشگاه شاهد تهران
 6. حقوق اداری 1 ، دانشگاه ایلام
 7. حقوق مالیه عمومی، دانشگاه ایلام
 8. کلیات حقوق، دانشگاه ایلام
 9. حقوق کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 10. حقوق اداری 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 11. حقوق اساسی 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 12. حقوق بین الملل عمومی 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 13. حقوق اداری 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

 

 

 

 • سوابق پژوهشی:

    کتاب­ها:

1.حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع ، به همراه جمعی از نویسندگان، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1395 (شاپا978-600-02-0368-9)

2.اقتصاد نفتی، دولت و پاسخگویی، تهران، نشر دادنامه، 1396

 

مقالات پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی:

 1. تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت، مجله حقوقی دادگستری، شماره نود و نهم، زمستان 1396(علمی-پژوهشی)
 2. امکان سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قاضی، فصلنامه حقوق اداری، دوره ششم، شماره 18، بهار 1398(علمی-پژوهشی)
 3. گذار از قاعده تقنینی به قاعده گذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تأکید بر حقوق استخدامی، مجله حقوقی دادگستری، دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 81-106 (علمی پژوهشی)
 4. واکاوی مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی در حقوق عمومی به مثابه صلاحیت مقام عمومی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، دوره 2، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 117-134 (علمی- پژوهشی
 5. ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا، فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره 3، شماره 7، تیر 1400، صفحه 137-162 (علمی پژوهشی)
 6. بررسی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال در حقوق ایران و مقررات فیفا، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
 7. حق بر اعتصاب در حقوق کار ایران و دیوان اروپایی حقوق بشر، فصلنامه تحقیقات حقوقی ، پذیرش شده (علمی پژوهشی)
 8. امکان سنجی اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
 9. آسیب شناسی مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال از منظر استاندارهای خاص دادرسی منصفانه، فصلنامه تعالی حقوق، پذیرش شده (علمی پژوهشی)
 10. تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری؛ فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری، پذیرش ( علمی پژوهشی)
 11. امکان سنجی شکایت از اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
 12. واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری ، پذیرش ( علمی پژوهشی)
 13. بررسی تطبیقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی، فصلنامه علمی تعالی حقوق، پذیرش ( علمی پژوهشی)
 14.  دادرسی اداری عنصر مفقوده قانون اساسی مشروطه، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی، پذیرش، (علمی پژوهشی)

 

 1. مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی­های نفتی در حوزه فراملی، فصلنامه تعالی حقوق شماره 11، تابستان  1394، (علمی-ترویجی)
 2. قلمرو مفهوم اعمال حاکمیت در مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال بیماری های خونی در پرتو رویه قضایی، فصلنامه رأی، شماره 18، بهار 1398
 3.  صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه‌های وزارت علوم، فصلنامه رای، دوره 8، زمستان 1398 (29)، دی 1398، صفحه 59-69
 4. تحلیل استقلال شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، شماره 12، تابستان 1398
 5. عدم لزوم وجود کاربری تجاری برای آموزشگاه­های آزاد، دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، شماره 14، زمستان 138
 6. موردکاوی مفهوم «استفاده ی عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرحهای عمومی، فصلنامه رأی، دوره 6، پاییز 1396 (20)، خرداد 1398، صفحه 109-126
 7. هنر نگارش آرای قضایی، فصلنامه رای، دوره 7، بهار 1397 (22)، فروردین 1397، صفحه 151-139
 8.  واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک اراضی خصوصی جهت استفاده عمومی : ترجمه رای دیوان عالی ایالات متحده، فصلنامه رای ، دوره 7، تابستان 1397 (23)، تیر 1397، صفحه 146-129
 9. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت، فصلنامه رای، دوره 6، زمستان 1396 (21)، مهر 1398، صفحه 93-109
 10. تحدید حق افراد بر تغییر نام فصلنامه رای ، دوره 7، زمستان 1397 (25)، دی 1397، صفحه 31-38

 

 1. تغییرات دادرسی اساسی در فرانسه ، دو فصلنامه حقوق اساسی، شماره 21، بهار و تابستان 1393
 2. ورود خسارت به اشخاص خصوصی در اجرای طرح های عمومی، فصلنامه رویه قضایی حقوق عمومی، شماره 11-10، بهار و تابستان 1394
 3. اندیشه سیاسی جان دیویی ، فصلنامه حقوق اساسی، شماره 27، 1395
 4. حکمرانی تنظیمی به مثابه حکمرانی نوین ، مجموعه مقالات ارسالی به همایش بزرگداشت دکتر عزت الله عراقی، 1395
 5. پاسخگویی در نظام حقوق اساسی، فصلنامه حقوق اساسی ، شماره 25 ،1394
 6. یادداشتی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری،، فصلنامه رأی، شماره چهارم، پاییز 1392
 7. مفهوم حکمرانی تنظیمی، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره اول، تابستان 1396
 8. اندیشه سیاسی و کلامی شیخ محمد عبده، فصلنامه جستارهای حقوق عمومی، سال اول، شماره دوم، پاییز 1396
 9. عدالت به مثابه ارزش، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت دکتر سید محمد هاشمی ، 1398

 

 

 1. The effect of oil economy on accountability in constitution system,Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 2, February 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)
 2. The Accountability of Governments under the Constitutional System, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 4, Issue 2,  2015, ISSN 2345-2633,  (isc)
 3. The legality of crimes and punishments principle in Iran law and human rights international documents, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 8, August 2015 ISSN 2345-2633, (isc)
 4. Human rights supporting from street children against violence, with emphasis on the rights of street children in Iran   ,and the international human rights conventions , Journal of Social Issues & Humanities,  Volume 3, Issue 9, September 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)

 

 1.  Concept of Political Sovereignty in the Sunni jurists Political Thought, Journal of Social Issues & Humanities,  Volume 3, Issue 10, October 2015, ISSN 2345-2633,  (isc)

 

 

 • مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی:
 1. آسیب شناسی داوری دعاوی در رویه قضایی، کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضایی ، تابستان 1396
 2. مفهوم استفاده عمومی در تملک عمومی اموال خصوصی در حقوق آمریکا  ، کنفرانس سالانه پژوهش­های حقوقی و قضایی ، تابستان 1396
 3. تداخل دیات در صدمات منجر به فوت با صدمات بزرگتر، همایش پزشکی قانونی و حقوق، پاییز 1396

 

 • سخنرانی های ارائه شده در نشست­ها و همایش های علمی :
 1. بررسی ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال، بهمن ماه 1400، کمیته حقوق ورزش انجمن ایرانی حقوق اداری
 2. الگوی شایسته نظارت قضایی بر نهادهای صنفی، آبان 1400،  انجمن ایرانی حقوق اداری
 3. راهکارهای حقوقی حمایت از کارگران در برابر آسیب های همه گیری کرونا، دی ماه 1400، اندیشکده قسط دانشگاه علوم قضایی
 4. نمایندگی مدیرعامل از شرکت در طرح دعوا و دفاع، دانشگاه علامه طباطبایی، دی ماه 1400
 5. تعارض منافع، راهکارها و آسیبها، اسفند 1399، مرکز پژوهش های شورای شهر شیراز
 6. پاسخگویی قضات در تعادل با استقلال قضایی، دی ماه 1399، اندیشکده قسط دانشگاه علوم قضایی
 7. نهاد دستور موقت در دادرسی اداری و دادرسی مدنی، آذر 1399، دانشگاه تهران
 8. نظام حقوقی تبدیل وضعیت استخدامی،  فروردین 1399، اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری
 9. ارزیابی طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، آبان 1398، خانه اندیشمندان علوم انسانی
 10. تفکیک قلمرو مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی اداری، آبان ماه 1397، دانشگاه شهید بهشتی
 11. جایگاه رویه قضایی در منابع علم حقوق، آذرماه 1397، دانشگاه علوم قضایی
 12. تفکیک قلمرو مواد 63 و 64 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بهمن ماه 1397، پژوهشگاه قوه قضاییه
 13. محدودیت­های حق مالیکت در حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی، 1397
 14. صیانت از حقوق شهروندی در فضای مجازی؛ ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، اردی بهشت 1396
 15. بررسی شمول قلنون منع بکارگیری بازنشستگان، اتاق اصناف تهران، تابستان، 1398

 

 • راهنمایی و مشاوره رساله و پایان نامه
 • دکتری
 1. چالش­ها مبنایی و اجرایی اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رساله جهت اخذ درجه معادل دکتری، پژوهشگاه قوه قضاییه، تابستان 1398
 • کارشناسی ارشد

1. آسیب شناسی رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشجو سمانه احمدزاده، تابستان 1400

 

 • جشنواره های کشوری:

1. کسب عنوان قاضی پژوهشگر برتر کشوری، دومین جشنواره شهید بهشتی، پژوهشگاه قوه قضاییه، 1400

2. کسب عنوان برگزیده نخستین جشنواره پژوهش های دانش آموزی، تهران، 1384

 

 • آشنایی یا زبان های خارجی:
 1. زبان انگلیسی : متوسط مدرک Msrt
 2. عربی : متوسط

 

 

 •