انتشارات داتیک وابسته به انجمن ایرانی حقوق اداری
 
مدیر مسئول: دکتر محمد حسنوند
مسئول اجرایی: مهدی حسنوند
 
راه های ارتباطی:
شماره تلفن: ۰۹۲۱۴۹۳۰۸۳۸ 
ایمیل: datik.pub@gmail.com
_____________________________________________
انتشار نخستین کتاب نشر داتیک
حقوق اداری فرانسه در فضایی تاریخی و سیاسی بنیان نهاده شد و با مبانی و مفاهیم ویژه خود استقلال یافت. در فرانسه، حقوق اداری شامل ساختار مرکزی و محلی اداره، تئوری عمومی، اعمال و مبانی اداری، خدمت عمومی،  اموال عمومی و اعمال عمومی و نیز موضوعات مربوط به امتیازات حقوق عمومی از جمله خرید اجباری و نظایر آن می‌شود. در حقوق اداری این کشور نهادهایی را میتوان یافت که در حقوق اداری سایر کشورها اندکی عجیب و غریب می‌نماید. حتی متون بنیادین حقوق اداری در فرانسه ترمینولوژی جداگانه‌ای را می‌طلبد. در این گفتارها، تلاش شده است، با ترجمه برخی آثار کلاسیک و جدید حقوق اداری، توضیح داده شود که چرا در فرانسه شاخهای از حقوق عمومی که تحت عنوان حقوق اداری شناخته می‌شود، به‌طور کلی در منابع، اصول، مبانی، رویهها و دادگاه‌ها متفاوت از سیستم حقوقی کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا  حتی ایران است.