انتشارات

انتشار شماره اول فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری

سال اول/شماره اول /زمستان ۱۳۹۸

​انتشار شماره دوم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
سال دوم/شماره دوم /بهار 1399

​انتشار شماره سوم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
سال دوم/شماره سوم/تابستان 1399

​انتشار شماره چهارم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
سال دوم/شماره چهارم /پاییز 1399

انتشار شماره پنجم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری

سال دوم/شماره پنجم/زمستان 1399

 

مشاهده متن کامل مقالات و سفارش نسخه فیزیکی
www.malr.ir