کتاب تاریخ حقوق حکومت آل کیا در گیلان

کتاب تاریخ حقوق حکومت آل کیا در گیلان


انتشار کتاب
نشر داتیک
«تاریخ حقوق حکومت آل کیا در گیلان» 
نوشته دکتر بیژن عباسی لاهیجی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد