همایش ملی مقررات تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری
محورهای همایش
1. مبانی ، اصول و رویـــــــــکـردهایی کلی در تامین اجتماعی 
2.مرخصی استعلاجی و بارداری در آرای دیوان عدالت اداری
3. شمول قانون تامین اجتماعی در آرای دیوان عدالت اداری 
4.مشاغل سخت و زیان آور در آرای دیوان عــــــــدالت اداری 
5.حق بیمه پیمانکاری در آرای دیوان عدالت اداری
6. بازنشستگی در آرای دیوان عدالت اداری
7. اختلافات مربوط به حق بیمه در آرای دیوان عدالت اداری
8. مستمری ناشی از فوت در آرای دیوان عـــــــــدالت اداری
9. بیمه بیکاری در آرای دیوان عــــــــــــدالت اداری 
10.جهات نقض آرای هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتمـاعی کمیسون پزشکی در آرای دیوان عدالت اداری
11. کمیسیون بیکاری در آرای دیوان عدالت اداری
12. چالش های خاص در قـــــــــــانون تامین اجتماعی

مهلت ارسال اصل مقاله ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
ارسال مقاله به:
ssconference@yahoo.com