انجمن ایرانی حقوق اداری در تاریخ بیستم دی ماه ۱۴۰۱ دو برنامه برگزار نمود: 

نخست جلسه هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری که با حضور اعضا هیات مدیره برگزار و برنامه های آموزشی و پژوهشی انجمن برای ماه‌های آتی به تصویب رسید
و 
دیگری کرسی ترویجی "چالش مفهومی دولت در قانون اساسی" که با حضور اساتید و استقبال گرم دانشجویان برگزار گردید.