انجمن ایرانی حقوق اداری در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲ دو برنامه به شرح زیر  برگزار‌ می‌کند:

۱. نشست معرفی و بررسی "کتاب حقوق قراردادهای اداری" به قلم دکتر ولی رستمی
از ساعت :۰۰۱۵ الی ۱۶:۳۰

۲.‌مجمع عمومی سالیانه انجمن (گزارش سال ۱۴۰۱)
از ساعت ۱۶:۳۰

در خانه اندیشمندان علوم انسانی پذیرای شما هستیم.