اطلاعیه برگزاری شانزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی حقوق اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری 

👈موضوع: 
تحول مفهوم خدمات عمومی؛ زمینه‌های اقتصادی و آثار حقوقی


👈 ارائه کننده:
جناب آقای دکتر مجید نجارزاده هنجنی؛ مدیرگروه حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ

👈 زمان: جمعه ۱۳۹۹/۱/۱۵ 

ساعت: ۲۲ _ ۲۰:۳۰
"نشست مجازی" دوشنبه های حقوق اداری 

جهت بهره‌مندی وارد گروه اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری شوید.