لینک شرکت در نشست:
https://webinar.ut.ac.ir/b/has-2u9-dan
توجه : پس از ورود به لینک فوق نسبت به ثبت نام در سایت اقدام فرمایید.
@iranianala