دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 1-228 (سال سوم، شماره نهم، زمستان 1400)  

 

مقاله پژوهشی

1. الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه‌ های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

صفحه 11-38

 10.22034/MRAL.2021.521293.1090

سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خوئینی

 


2. تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه 39-64

 10.22034/MRAL.2021.535681.1179

میثم ناصحی؛ علی فقیه حبیبی؛ کیوان صداقتی

 


مطالعه آرای قضایی

3. مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»

صفحه 65-88

 10.22034/MRAL.2021.526428.1131

عباس منصورآبادی

 


مقاله پژوهشی

4. الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری

صفحه 88-110

 10.22034/MRAL.2021.537517.1183

ریحانه عامری؛ سیدجواد میرقاسمی؛ ولی رستمی

 


5. دادرسی اداری اختلافات مالیاتی، ابزاری در راستای کاهش وقفه مالیاتی (مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده آمریکا)

صفحه 111-142

 10.22034/MRAL.2021.532133.1154

فرناز ارتا؛ محسن طاهری؛ مریم آقایی بجستانی

 


6. سیاست و اداره: تمایز و همپوشی

صفحه 143-164

 10.22034/MRAL.2021.530860.1150

احمد رنجبر

 


7. تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 165-188

 10.22034/MRAL.2021.531905.1153

مسعود لعلی سراب؛ محمد مظهری؛ علی حاجی پور کندرود

 


8. آسیب شناسی آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از منظر اصول دادرسی عادلانه (با تأکید برآراء دیوان عدالت اداری)

صفحه 189-215

 10.22034/MRAL.2021.525935.1125

محمد نکوئی

 

دانلود مقالات