اعضای اصلی هیئت مدیره 

دوره اول

۱. دکتر کوروش استوار سنگری 
۲. دکتر محمد جلالی
۳. دکتر بیژن عباسی لاهیجی 
۴. دکتر اسدالله یاوری 
۵.دکتر محمدرضا ویژه
۶. دکتر مهدی هداوند 
۷.دکتر سید احمد حبیب نژاد 
۸. دکتر محمد حسنوند 
۹.دکتر مرتضی نجابت خواه 

اعضای علی البدل هیات مدیره

۱.دکتر  ولی رستمی 
۲.دکتر مینا اکبری 
۳. دکتر حامد کرمی 

بازرس اصلی
دکتر وحید آگاه 

بازرس علی البدل 
دکتر فاطمه افشاری

--------------------------

اعضای اصلی هیئت مدیره 

دوره دوم

الف. اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از:
۱. دکتر محمد حسنوند 
۲. دکتر کورش استوار سنگری 
۳.دکتر محمدرضا ویژه 
۴.دکتر سیداحمد حبیب نژاد 
۵. دکتر ولی رستمی 
۶.دکتر مرتضی نجابت خواه
۷.دکتر حامد کرمی 
۸.دکتر مینا اکبری 
۹.دکتر مهدی هداوند 

ب. اعضای علی البدل هیات مدیره:
۱. دکتر مسلم آقایی طوق 
۲. دکتر فاطمه افشاری 

پ. بازرس اصلی: 
دکتر وحید آگاه

ت. بازرس علی البدل
محمد هدایتی ظفرقندی