هیئت مدیره

اعضای اصلی هیئت مدیره 

۱. دکتر کوروش استوار سنگری 
۲. دکتر محمد جلالی
۳. دکتر بیژن عباسی لاهیجی 
۴. دکتر اسدالله یاوری 
۵.دکتر محمدرضا ویژه
۶. دکتر مهدی هداوند 
۷.دکتر سید احمد حبیب نژاد 
۸. دکتر محمد حسنوند 
۹.دکتر مرتضی نجابت خواه 

اعضای علی البدل هیات مدیره

۱.دکتر  ولی رستمی 
۲.دکتر مینا اکبری 
۳. دکتر حامد کرمی 

بازرس اصلی
دکتر وحید آگاه 

بازرس علی البدل 
دکتر فاطمه افشاری