شرایط تأسیس دفاتر استانی، شعب شهرستان و نمایندگی‌های انجمن ایرانی حقوق اداری

الف) نمایندگی:

بر اساس تقاضای هریک از اعضای پیوسته انجمن در هر استان و با تصویب هیئت مدیره انجمن آن فرد به عنوان نماینده انجمن در استان فعالیت خواهد کرد.

ب) شعبه:

در یکی از شهرهای هر استان که تعداد اعضای پیوسته شاغل یا ساکن انجمن 25 نفر یا بیشتر باشد، با درخواست حداقل 25 نفر عضو پیوسته ـ که هیئت مؤسس شعبه نامیده می‌شوند ـ و تصویب هیئت مدیره، شعبه انجمن تأسیس خواهد شد.

ج) دفتر استانی:

در استان‌هایی با تعداد اعضای پیوسته شاغل یا ساکن انجمن 40 نفر یا بیشتر باشد با درخواست حداقل 40 نفر عضو پیوسته و تصویب هیئت مدیره دفتر استانی انجمن تأسیس خواهد شد.

تبصره ـ در هر استان فقط یکی از موارد فوق به صورت همزمان قابل تشکیل است.