بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

اساسنامه انجمن ایرانی حقوق اداری

 

فصل اول ـ کلیات و اهداف

ماده 1ـ به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش حقوق اداری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و نیز رویههای اداری و اجرایی در زمینه‌ حقوق اداری، انجمن ایرانی حقوق اداری که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2 ـ انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 3ـ مرکز انجمن در شهر تهران می‌باشد و شعب آن پس از تصویب هیئت مدیره انجمن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره ـ هیئت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند؛ به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4ـ انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم ـ– وظایف و فعالیت‌ها

ماده 5ـ به‌منظور نیل به هدف‌های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌ عمل خواهد‌آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای  با علم حقوق اداری سر و کار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

5-5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم ـ– انواع و شرایط عضویت

ماده 6ـ انوع و شرایط عضویت

6 -1-عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های حقوق و مدیریت دولتی و نیز رشته‌های وابسته (علوم قضایی، فقه و حقوق) باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.

2-6- عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق، مدیریت، علوم سیاسی و اقتصاد باشند.و نیز اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 3 سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند، می‌توانند به‌عضویت وابسته انجمن درآیند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته‌های حقوق، مدیریت، علوم سیاسی و اقتصاد به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی  آنان در زمینه‌های حقوق، مدیریت دولتی  حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.

5-6- عضویت حقوقی

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و اجرایی مربوط فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1ـ افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند 1-6 می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2 ـ اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

ماده 7ـ هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهدکرد.

تبصره 1ـ پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2 ـ اعضای هیئت مؤسس و نیز اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8 ـ عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره ـ تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

 

فصل چهارم ـ– ارکان انجمن

ماده 9 ـ ارکان اصلی عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومی        ب ـ هیئت مدیره       ج ـ بازرس     

 

الف: مجمع عمومی

 ماده 10 ـ مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یک‌بار تشکیل می‌شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

3-10- در صورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن اخذ آراء می‌تواند به صورت مکاتبه‌ای ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیئت مدیره تدوین می‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2 ـ یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3 ـ درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11ـ وظایف مجامع عمومی

الف ـ –مجمع عمومی عادی

- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بارزس اصلی)

- تصویب خط مشی انجمن

- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

- تعیین میزان حق عضویت

- عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب –ـ  مجمع عمومی فوق‌العاده

- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

- تصویب انحلال انجمن

تبصره 1ـ جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2 ـ مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3ـ اعضای هیئت رییسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4 ـ اعضای هیئت رییسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس کاندیدا کرده‌اند.

پ–ـ  هیئت مدیره

ماده 12ـ هیئت مدیره انجمن مرکب از نه عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل است. که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

1-12- هیچیک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- حداکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت کسب بیش از 3  آراء حاضرین در جلسه می‌توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

4-12- هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود و انتخاب یک نفر رئیس هیئت مدیره، یک نفر مسئول دبیرخانه( دبیر انجمن) و یک نفر خزانهدار از بین اعضای خود اقدام می‌نماید.

تبصره: رئیس هیات مدیره رئیس انجمن و دبیر انجمن قائم مقام وی محسوب میگردد.

5-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادارر با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانهدار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا دبیر انجمن معتبر است.

6-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوت‌نامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

8-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت‌جلسات هیئت مدیره نگهداری می‌شود.

9-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

10-12- درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

11-12- شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده 13ـ هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه‌های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

4-13- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه أخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می‌باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر.

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمک‌های مالی

10-13- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

12-13- ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج –ـ  بازرس (بازرسان)

ماده 14ـ مجمع عمومی عادی یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15ـ وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره ـ کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

ماده 16ـ وظایف دبیر انجمن به قرار زیر است:

1-16- ادارة دبیرخانۀ انجمن

2-16-جمع آوری صورتجلسات و پی گیری تصمیمات متخذه

3-16- انجام ثبت نام اعضا با توجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آیین نامه های مربوط

4-16-انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

ماده 17ـ  وظایف خزانه دار به شرح زیر است:

1-17 - دریافت حق عضویت از اعضا

2-17 - رسیدگی به کلیه امور مالی  انجمن

3-17- تهیه و ارائه ترازنامه مالی انجمن به مجمع عمومی

ماده 18ـ انجمن می‌تواند گروه‌ها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

1) گروههای تخصصی

2) کمیته آموزش و پژوهش

3) کمیته انتشارات

4) کمیته آمار و اطلاعات

5) کمیته پذیرش و روابط عمومی و امور بین الملل

6) کمیته گردهمایی‌های علمی

1-18- انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می‌شود، نیز می‌باشد.

 

فصل پنجم – بودجه و مواد متفرقه

 ماده 19ـ منابع مالی انجمن عبارت‌اند از:

1-19- حق عضویت‌ اعضا

2-19- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

3-19- دریافت هدایا و کمک‌ها

4-19- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهدشد.

ماده 20 ـ درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

ماده 21 ـ کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده 22 ـ هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 23 ـ کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت‌دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 24 ـ هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 25 ـ انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 26 ـ درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 27 ـ این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، 27 ماده، 55 زیرماده و 22 تبصره در جلسه مورخ 25 مهرماه 1397 هجری خورشیدی به تصویب هیئت موسس انجمن ایرانی حقوق اداری رسید.